این ابزار یک نقشه ی ذهنی ساده و کاربردی برای بررسی جوانب مختلف محتوا ایجاد می کند. البته تمامی نمودار ها و چارت ها با سلیقه شخصی خودتان ایجاد می شوند. برای مثال شما پس از ایده گرفتن از کلمات می خواهید یک محتوا درباره ی یک مفهوم کلیدی بنویسید، آن موضوع را در راس یا مرکز نقشه ی ذهنی قرار می دهید و تمامی موضوعات مرتبط و قابل پوشش را به صورت شاخ و برگ به آن موضوع مرتبط می سازید. در این ابزار حتی برای ایجاد ساختار وبسایت نیز امکان ایجاد نقشه ی ذهنی وجود دارد. به صورت کلی هر موضوعی را می توان به صورت طوفان فکری در قالب نمودار و چارت ترسیم کرده و از آن خروجی بگیرید.

بستن همه