امکان مقایسه ی کلمات کلیدی موجود در لیست کلمات برای شما وجود دارد. در این ابزار می توانید دو عبارت مختلف یا حتی هم مفهوم را مقایسه کرده و سطح محبوبیت کلمات کلیدی مرتبط و مقدار محبوبیت آن ها در شهر های مختلف را مشاهده کنید. این ابزار می تواند برای جلوگیری از پدیده ی هم نوع خواری دو صفحه وبسایت بسیار مفید باشد. یعنی می توانید در صورت وجود تشابه میان عبارات آن ها را ادغام کنید یا در صورت امکان می توانید مفاهیم لانگ تیل جدیدی در مورد آن موضوع بنویسید .

بستن همه