واترفال درخواست های ارسالی به سمت سرور را نسبت به یکدیگر بررسی می کند. در این قسمت برای هر درخواست زمان و پاسخ http بررسی می شود. در مجموع نیز تعداد درخواست های ارسالی، نوع درخواست ها، پاسخ سرور به درخواست ها و ترتیب درخواست ها اهمیت زیادی دارد.

·       تعداد درخواست ها: هر چه تعداد درخواست ها کمتر باشد، سرعت لود صفحه بالاتر خواهد بود (البته به محتوا و کاربرد صفحه بستگی دارد).

·       نوع درخواست ها: باید بدانید چند درصد از درخواست ها برای دریافت فایل، چند درصد برای دریافت تصویر یا ... است.

·       پاسخ سرور: پاسخ سرور می تواند در بازه 200 تا 500 باشد. یکی از مهم ترین ایراد ها می تواند پاسخ 404 از سمت سرور باشد.

·       ترتیب درخواست ها: برخی از درخواست ها باید زودتر از دیگر درخواست ها به سمت سرور ارسال شوند، چراکه تاثیر مثبتی بر روی بهبود معیارهای CWV دارند.

بستن همه